Nieuw Convenant Cultuureducatie in Enschede!

Enschede heeft een nieuw convenant Cultuureducatie voor basisscholen en speciaal onderwijs! Het convenant werd op donderdag 28 oktober 2021 ondertekend door de culturele instellingen (waaronder Sonnevanck), het primair onderwijs, de gemeente Enschede en de opleiders (ArtEZ Conservatorium en Saxion APO). Deze omvangrijke samenwerking is uniek in Nederland. De gezamenlijke inzet is erop gericht dat alle kinderen in het primair onderwijs in Enschede kwalitatief goed cultuuronderwijs aangeboden krijgen. Ook moet het de deelname van kinderen aan buitenschoolse culturele programma’s bevorderen. Daarmee werken alle partijen samen aan betekenisvol onderwijs en kansengelijkheid op het gebied van cultuureducatie. Het nieuwe convenant loopt t/m 31 december 2024.
Voorbeelden van de aanpak in Enschede

 

Muziek en Techniek

De afgelopen jaren hebben Basisschool Paulus, OBS Twekkelerveld en CBS DE Zevenster (verenigd in IKC het Universum) samen met Phion en Tetem de leerlijn ‘Muziek en Techniek’ ontwikkeld en geïmplementeerd in hun onderwijs. Een mooie samenwerking waarbij leerkrachten inmiddels zijn getraind om zelfstandig de lessen te geven. Daarmee wordt er structureel aandacht besteed aan kwalitatief goede cultuureducatie.

 

Filosoferen met kunst

Basisschool De Windroos (uit de zuidwijken van Enschede) heeft de afgelopen jaren ingezet op filosoferen met kunst. Kunst vormt een prachtige aanleiding om te filosoferen en filosoferen bevordert het plezier in het kijken naar kunst. Zeker bij kinderen, die zich met veel plezier kunnen verwonderen en verbazen over creatieve keuzes, opvallende vormen en wonderlijke details. Prachtig om te zien dat bij de presentaties op school ouders niet wisten dat hun kinderen zó creatief konden zijn.

 

Kennismaken met Theater

De leerlingen van IOK de Globe, waarop kinderen zitten met Nederlands als tweede taal, boeken jaarlijks via het Cultuurmenu theatervoorstellingen. De meeste kinderen op deze school, die elk hun eigen achtergrond, cultuur en geloofsovertuiging meebrengen uit het land van herkomst, zijn nog nooit naar een theater geweest. Door het theaterbezoek maken de kinderen een unieke ervaring mee én wordt er door theater aan hun woordenschat/taal gewerkt.

 

Samenwerking en professionalisering medewerkers

Door het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) ontmoeten de educatief medewerkers van de instellingen elkaar maandelijks tijdens een twee uur durende intervisie. Daarin worden casussen besproken en ideeën uitgewisseld. Ook is er vanuit die groep de werkgroep ‘diversiteit en inclusie’ in het leven geroepen. Leerkrachten én culturele aanbieders kunnen binnen het CmK-project gratis professionaliseringstrajecten volgen.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Via dit landelijke project krijgt cultuuronderwijs in Nederland een nieuwe impuls. In Enschede gebeurt dit binnen Cultuureducatie Enschede.

> Meer informatie over Cultuureducatie Enschede

 

Foto: Annabel Jeuring | Ondertekening van het convenant cultuureducatie door een afvaardiging van het onderwijs, de culturele instellingen en wethouders June Nods en Jeroen Diepemaat. Achter v.l.n.r.: Hans Kieft, Riet Edelijn, Angelina Schoonewille en Willem Jaap Zwart.